Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
administratíva predajne ADP
analytická chémia ACH
anatómia a fyziológia ANF
anglický jazyk ANJ
aplikovaná chémia APC
aplikovaná informatika API
aplikovaná matematika APM
asanácia ASA
autoelektronika AUE
automatické riadenie AUR
automatizácia AUT
automobily AUO
biochémia BOC
biológia BIO
biológia a anatómia BIN
cestná a mestská doprava CES
cudzí jazyk CUJ
cudzí jazyk 2 CJ2
cukrárska technológia CKT
cvičenia z mechanizácie CMH
časti strojov CST
dejepis DEJ
diagnostika a opravy automobilov DOA
dopravná geografia DOG
ekológia EKL
ekonomika EKO
ekonomika a organizácia EOR
ekonomika a podnikanie EPO
ekonomika a účtovníctvo EKU
ekonomika výrobných odvetví EVO
elektrické merania ELR
elektronika ELE
elektropríslušenstvo ELI
elektropríslušenstvo automobilovej techniky EAU
elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnika ELK
etická výchova ETV
farmakológia FAR
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
hospodárska geografia HOG
hygiena HGA
hygiena a technológia chovu zvierat HCH
hygiena potravín HPT
chémia CHE
chov hospodárskych zvierat CHZ
chov koní CHK
informatika INF
informatika v odbore IOD
internet INN
komunálna technika KTH
komunikácia KMU
kontrola a meranie KOM
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v cudzom jazyku KCJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
kuchárska technológia KPT
laboratórna technika LAB
lahôdkarska výroba LDA
manažment MNZ
marketing MKT
marketingová komunikácia MKM
matematika MAT
materiály MTE
mechanika MEC
mechanizácia MEA
mikrobiológia MBI
mikrobiológia, parazitológia a epizotológia MPI
motorové vozidlá MOV
náboženská výchova NBV
národné hospodárstvo NAH
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
obchodná prevádzka OCH
odborná prax PRX
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
opravárenstvo a diagnostika OAD
patológia PAT
pestovanie rastlín PRT
pestovateľstvo a chovateľstvo PCH
písanie na stroji PSS
počítačová grafika POG
počítačové siete PCI
podnikanie a služby PKS
podnikanie v doprave PDP
podnikanie, obchod a služby PNK
poľnohospodárska výroba POV
potravinárska technológia PAV
potravinárska výroba PVB
potraviny a výživa PVY
praktická časť odbornej zložky OIP
právna náuka PRN
prax PXA
prevádzka cestnej a mestskej dopravy PDZ
prevádzková spoľahlivosť strojov PKO
programovanie PRO
programové vybavenie počítačov SWW
psychológia PSY
psychológia a medziľudské vzťahy PMV
psychológia a výchova PAC
psychológia práce a medziľudské vzťahy PSF
rastlinná výroba RAS
rastlinné produkty RAP
regionálny národopis a ľudová kultúra RNA
reprodukcia cudzokrajných zvierat RCZ
reprodukcia hospodárskych zvierat RHZ
ručné práce RUP
ruský jazyk RUJ
sekretárske a asistentské činnosti CSA
seminár z biológie SEB
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
seminár z mikrobiológie SMB
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenská komunikácia KMM
spracovanie dreva SDR
správanie SPR
starostlivosť o zdravie SZD
stavebná výroba SAV
stavebné konštrukcie STK
stolovanie STO
strojárska technológia STT
stroje a zariadenia STZ
strojníctvo STN
suché technológie SUG
suroviny SUR
svet práce SEE
systémy riadenia kvality SQK
šitie a ručné práce RUC
šitie a textilné techniky STX
školský vzdelávací program ŠkVP
špeciálne cukrárske techniky CUT
štatistika STA
štátny vzdelávací program ŠVP
technické kreslenie TCK
technické služby v autoservise TSA
technické vybavenie počítačov HWW
technika administratívy TEA
technológia TEC
technológia montáže TMO
technológia opráv TOP
technológia rastlinnej výroby TRV
technológia živočíšnej výroby TZV
technologické výpočty VTC
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky OIT
tovaroznalectvo TVZ
traktory a automobily TRA
turistika na vidieku TUV
tvorba projektov TFP
účtovníctvo UCT
úvod do sveta práce USP
vedenie motorových vozidiel VMW
veterinárna starostlivosť VES
výchova k rómskej kultúre VRK
výpočtová technika VYT
výživa a dietetika VDA
výživa a domácnosť VZV
základy elektrotechniky ZAE
základy manažmentu ZMA
základy metrológie ZML
základy patológie ZPT
základy rastlinnej výroby ZRS
základy strojárstva ZLR
základy strojníctva ZSJ
základy výživy a varenia ZVV
základy živočíšnej výroby ZZV
zasielateľstvo ZSI
zdravotná telesná výchova ZRT
zdravoveda a sociálne služby ZSS
živočíšna výroba ZIV

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 , Kežmarok
    Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
  • +421 052 4523040

Fotogaléria